Stanovy ČSSD

STANOVY

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie PREAMBULE

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie je stranou, která sdružuje levicově smýšlející občany na základě jejich svobodného rozhodnutí o vstupu do strany a na základě demokratických principů.

Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Název, zkratka a sídlo

Název strany zní: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

 • Používaná zkratka : ČSSD
 • Sídlo : U Průhonu 23, 170 00 Praha 7

 Čl. 2 Programové cíle 

 • ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie (dále jen ČSSD) je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky. Usiluje o ochranu zájmů České republiky a českých občanů na principu demokracie a odpovědnosti, svobody, vlastenectví, práv jedince na vyjádření svých názorů, ochrany občana před zvůlí úředníků a úřadů, ochrany handicapovaných, hájení zájmů rodin, seniorů a sociálně slabších občanů, práva na rovnoprávné postavení žen a mužů, důsledného hájení zájmů obcí, měst a krajů, obhajoby zájmů českých podnikatelů a ochrany zaměstnanců, dosažení prosperity a rozvoje České republiky především prostřednictvím podpory vzdělávání a životních perspektiv mladých a odpovědnosti cestou zastupitelské demokracie.
 • Za účelem realizace výše uvedených programových cílů vyvíjí na celém území České republiky činnost v souladu s platným zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a těmito Stanovami strany a v rámci svého programu.

 

Čl. 3 Členství ve straně

 Členství se dělí na:

  1. řádné členství
  2. mimořádné členství

Čl. 4 Vznik řádného členství

 • O členství se může ucházet každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, náboženství, rasy, a sociálního postavení, je-li státním občanem České republiky a je starší osmnácti let a potvrdila- li podpisem přihlášky, že souhlasí s programem a Stanovami strany.
 • Členství není slučitelné:
  1. se souběžným členstvím v jiné politické straně nebo politickém hnutí ustavených dle zvláštních obecně závazných právních předpisů České republiky,
  2. s kandidaturou na veřejnou funkci za jinou politickou stranu nebo politické hnutí, nebo jako nezávislého kandidáta bez souhlasu příslušného orgánu, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na veřejné funkce.
 • Žadatel o členství (fyzická osoba) podá písemnou přihlášku u místní organizace (dále jen MO) obvykle v místě svého trvalého pobytu; pokud v tomto místě MO není, předkládá svou žádost územně nejbližší místní organizaci v kraji, do něhož trvalým pobytem patří nebo požádá o přijetí MO kde má zájem pracovat.
 • Členství vzniká dnem rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů řádné členské schůze MO projednávající přijetí za člena ČSSD a podpisem přihlášky předsedou Krajské organizace (dále jen KO), evidenci členů vede KO.
 • Dokladem členství je členská legitimace vystavená na základě kopie přihlášky podepsaná předsedou KO strany.
 • Člen ČSSD je členem MO, která jej svým rozhodnutím do ČSSD přijala. Nebo je členem té MO, která rozhodne o žádosti člena o přeregistraci do dané MO.

Čl. 5 Přerušení a obnovení řádného členství

MO se souhlasem příslušného Předsednictva Krajské rady (dále jen PKR) vyhoví písemné žádosti svého člena o přerušení jeho členství, pokud je činný v takovém zaměstnání nebo zastává takovou funkci, kde členství v politické straně je zakázáno nebo je nežádoucí, anebo kdy člen požádá o přerušení svého členství z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Pokud pominou překážky pro přerušení členství, je MO povinna na žádost člena plné členství

 • Po dobu přerušení členství se na takového člena vztahuje povinnost podle čl. 4 2.
 • O přerušení a obnovení členství je MO povinna bez zbytečného odkladu informovat příslušnou Krajskou radu (dále jen KR).

Čl. 6 Zánik řádného členství

 Členství zaniká

  1. písemnou rezignací doručenou MO,
  2. pro veřejnou kritiku zvolených představitelů a strany,
  3. pro maření činnosti strany na jakékoli organizační úrovni,
  4. úmrtím člena,
  5. zrušením členství porušením povinností (čl. 7 3 i podle čl. 6 odst. 6),
  6. při nezaplacení členského příspěvku za uplynulý rok do března roku následujícího,
  7. dnem přijetí do jiné politické strany nebo politického hnutí,
  8. porušením povinností podle čl. 4. odst. 2 písm. b), a to ke dni registrace kandidátních listin nebo přihlášek k registraci podle volebních zákonů.
 • Členská schůze MO může rozhodnout o zrušení členství z důvodů uvedených ve stanovách ČSSD nadpoloviční většinou všech svých členů.
 • Proti rozhodnutí členské schůze MO, jímž je členu členství zrušeno, se může člen odvolat ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení rozhodnutí MO o zrušení svého členství ve straně ke Krajské radě (dále jen KR). Je-li člen členem Republikové Rady (dále jen RR) nebo Republikové kontrolní komise (dále jen RKK), odvolacím orgánem je celostátní sjezd (dále jen CS). Rozhodnutí KR je konečné.
 • Na základě návrhu PKR může o zrušení členství rozhodnout KR nadpoloviční většinou všech svých členů.
 • Předseda strany může po projednání v Republikové radě rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena. Toto rozhodnutí je konečné.
 • Ke zrušení členství může dojít:
  1. pro závažné porušení Stanov strany,
  2. pro jednání, které zpochybňuje úsilí o plnění volebního programu strany,
  3. v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin,
  4. pro dlouhodobou, více jak dvouletou neomluvenou neúčast na činnosti strany,
  5. pro delší než jednoroční nezaplacení členských příspěvků,
  6. pro aktivní účast na činnosti jiných politických stran nebo politických hnutí.

Čl. 7 Práva a povinnosti členů

Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodů národnosti, pohlaví, rasy nebo věku.

 • Člen strany má právo:
  1. účastnit se jednání členských a výročních schůzí MO a spolurozhodovat o činnosti organizace, které je členem,
  2. svobodně v orgánech strany vyjadřovat své názory k programu, politice, práci strany a k činnosti jednotlivých jejích funkcionářů, aniž by za to mohl být postihován,
  3. obhajovat své názory uvnitř ČSSD i tehdy, když jsou tyto názory menšinové,
  4. hlasovat, volit a být volen do všech funkcí v ČSSD v souladu se Stanovami ČSSD a dalšími stranickými normami.
 • Člen ČSSD je povinen:
  1. dodržovat Stanovy ČSSD a obhajovat schválený program ČSSD,
  2. svou činností a vystupováním prosazovat politiku ČSSD,
  3. plnit usnesení orgánů strany,
  4. plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu orgánu, který jej do funkce zvolil,
  5. platit řádně a včas členské příspěvky.

Čl. 8 Mimořádné členství

Mimořádné členství strany může být uděleno pouze sjezdem na návrh

 • Mimořádné členství je udělováno významným osobnostem, které měly zásluhy na rozvoji strany a prosazování jejich cílů v celostátním i mezinárodním měřítku.
 • Dokladem mimořádného členství v ČSSD je Pamětní list mimořádného členství ČSSD.
 • Mimořádné členství je možné odejmout ČSSD na návrh předsedy

Členské příspěvky

 • Výši členských příspěvků, termín jejich platby, způsob distribuce, vyúčtování a dělbu výnosů z nich určuje RR. Výše příspěvků člena nesmí přesáhnout 50.000,- Kč ročně.
 • Při konání CS nebo programové konference ČSSD nebo voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev krajů nebo místních zastupitelstev může RR stanovit mimořádný členský příspěvek a současně rozhodne o dělbě jeho výnosu.

Čl. 9 Struktura strany

Místní organizace

 • MO je základní politickou jednotkou a současně základní organizační složkou ČSSD.
 • Licenci MO uděluje a odebírá na návrh předsedy strany RR. Její územní působnost stanoví příslušná KR po projednání s ostatními MO, které působí na území daného kraje tak, aby územní působnost odpovídala potřebám plošného působení, a to tak, že v katastru jedné obce nesmí působit více jak jedna MO, výjimku tvoří obce dále samosprávně členěné.
 • MO vzniká datem podpisu licence předsedou strany, na základě předchozího rozhodnutí RR a doporučení příslušné KR o ustavení a územní působnosti MO.
 • Minimální počet členů MO je pět.
 • Orgány MO jsou:
  • předsednictvo (vzniká při více než 15 členech MO)
  • členská schůze
  • výroční členská schůze
 • Ustavení MO může předcházet jmenování místního zástupce (pověřený zástupce), případně přípravného výboru pro ustavení MO (dva až tři členové) příslušným PKR.
 • Členské schůze MO se konají podle potřeby, nejméně však třikrát za rok, svolává je předseda
 • Výroční členská schůze MO se koná nejméně jedenkrát za čtyři roky, nebo vždy před CS, svolává ji předseda MO, hodnotí práci a hospodaření MO, volí a odvolává členy předsednictva MO (předsedu a místopředsedy MO), volí delegáty Okresní konference (dále jen OK) a navrhuje kandidáty do vyšších funkcí ve straně.
 • Pro volby do orgánu místní (obecní) samosprávy sestavuje kandidátní listinu výhradně MO působící ve volebním obvodu, tam kde taková MO není ustavena, sestavuje kandidátní listinu příslušná Okresní rada (dále jen OR). Schválení kandidátní listiny podléhá Okresní radě (dále jen OR). Sestavení kandidátních listin nesmí být v rozporu s usneseními CS, nebo RR.
 • Výroční schůzi svolá předseda MO na žádost alespoň jedné třetiny členů. Pokud předseda MO výroční schůzi nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen podle jednacího řádu.

Čl. 10 Zánik MO

 • MO zaniká:
  1. rozhodnutím tří pětin všech svých členů,
  2. pokud počet členů klesne pod pět a tento stav trvá déle než jeden rok,
  3. odebráním licence RR, pokud svou činností závažným způsobem poruší Stanovy nebo programové dokumenty strany.
 • Členové zaniklé MO se stávají členy jiné MO podle rozhodnutí KR nebo dle vlastního rozhodnutí, o kterém informují PKR a POR.
 • Při zániku MO je povinna MO veškerý majetek, který spravovala, a zbylé finanční prostředky odevzdat příslušné KR. Za předání zodpovídá předseda zaniklé MO případně jiný člen MO zmocněný k tomu PKR.
 • Při MO se ustavuje klub zastupitelů zvolených za ČSSD v daném místním

Předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva MO.

Čl. 11 Předsednictvo místní organizace 

 • Předsednictvo místní organizace (dále jen PMO) tvoří předseda, dva místopředsedové a předseda klubu zastupitelů při MO.
 • PMO :
  1. je voleno zpravidla na čtyři roky,
  2. schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání PMO svolává jeho předseda,
  3. řídí činnost MO v období mezi členskými schůzemi MO,
  4. zajišťuje realizaci usnesení členských a výročních schůzí MO a usnesení vyšších orgánů

Čl. 12 Okresní organizace 

 • Okresní organizace (dále jen OO) je politickou a současně organizační jednotkou s územní působností bývalých okresů státní správy. Je zřízena zrušena na základě usnesení RR Licenci OO uděluje a odebírá předseda strany.
 • OO tvoří všechny MO v daném

Čl. 13 Orgány okresní organizace 

 • Orgány OO jsou:
 • Okresní konference (dále jen OK),
 • Okresní rada (dále jen OR),
 • Předsednictvo Okresní rady (dále jen POR).

Čl. 14 Okresní konference

 • OK
  1. je nejvyšším orgánem OO,
  2. je tvořena delegáty, jimiž jsou členové OO a delegáti zvolení na volební schůzi MO podle klíče stanoveného OR; (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů),
  3. volí a odvolává předsedu OO a dva místopředsedy OO,
  4. určuje základní směr politiky strany v územní působnosti OO; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů strany,
  5. volí delegáty a náhradníky KK, podle klíče stanoveného KR; (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů),
  6. koná se nejméně jednou za čtyři roky, nebo vždy před CS a svolává ji předseda OO; o datu konání OK musí být informovány všechny MO daného okresu nejméně 40 dnů předem. V mimořádných případech může OR rozhodnout o zkrácení této lhůty na 25 dnů třemi pětinami všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí OR stanovit klíč k volbám delegátů OK a informovat o něm všechny příslušné MO,
  7. svolá předseda OO na žádost většiny OR nebo alespoň jedné třetiny členů. Pokud předseda konferenci nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen OR podle jednacího řádu.

Čl. 15 Okresní rada 

 • OR
  1. tvoří ji předseda, místopředsedové, a předseda okresního klubu zastupitelů,
  2. členy OR jsou automaticky všichni předsedové MO územně spadajících do příslušného okresu,
  3. je volena zpravidla na čtyři roky,
  4. schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání OR svolává její předseda,
  5. řídí činnost OO v období mezi jednotlivými konáními OK,
  6. zajišťuje realizaci plnění usnesení OK a usnesení vyšších orgánů,
  7. je povinna svolat OK, požádá-li o to nadpoloviční většina MO nebo třípětinová většina členů OR,
  8. oznámí KR nejpozději 21 dnů před konáním KK a programové konference kraje jména zvolených delegátů KK a jména jejich náhradníků,
  9. při OR se ustavuje klub zastupitelů zvolených za ČSSD v daném Předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva OR.

Čl. 16 Předsednictvo okresní rady 

 • POR
 1. tvoří předseda, dva místopředsedové, a předseda klubu zastupitelů ČSSD v okrese,
 2. řídí činnost OO v období mezi jednotlivými zasedáními

Čl. 17 Krajská organizace 

 • Krajská organizace (dále jen KO) je politickou a současně organizační jednotkou s územní působností kraje. Licenci KO uděluje a odebírá RR.
 • KO tvoří všechny OO v daném

Čl. 18 Orgány krajské organizace 

Orgány KO jsou:

 • Krajská konference (dále jen KK)
 • Krajská rada (dále jen KR)
 • Předsednictvo Krajské rady (dále jen PKR)
 • Krajská kontrolní komise (dále jen KKK)

Čl. 19 Krajská konference 

 • KK:
 1. je nejvyšším orgánem KO,
 2. je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové KR a delegáti zvolení na příslušných OK podle klíče stanoveného KR (na základě rozhodnutí RR o systému volby delegátů); členové KKK jsou vždy delegáty KK s hlasem poradním,
 3. volí a odvolává předsedu KO, 3 místopředsedy KO, předsedu a 2 členy KKK,
 4. určuje základní směr politiky strany v územní působnosti KO; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů strany,
 1. volí delegáty a náhradníky CS, programové konference strany dle klíče určeného RR,
 2. koná se nejméně jednou za čtyři roky nebo vždy před CS a svolává ji předseda KO; o datu konání KK musí být informovány všechny OO daného kraje nejméně 60 dnů předem. V mimořádných případech může KR rozhodnout o zkrácení této lhůty na 35 dnů třemi pětinami všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí KR stanovit klíč k volbám delegátů KK a informovat o něm všechny příslušné OO,
 3. svolá předseda KO na žádost většiny KR nebo alespoň jedné třetiny Pokud předseda konferenci nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoli člen KR podle jednacího řádu,
 4. schvaluje kandidátní listinu pro volby do krajského zastupitelstva a navrhuje kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny. Kandidátní listiny nesmí být v rozporu s usneseními CS, nebo RR,
 5. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření

Čl. 20 Krajská rada 

 • KR
 1. tvoří ji předseda, první místopředseda (koordinátor kraje jmenovaný předsedou strany), 3 místopředsedové, předseda Krajského klubu zastupitelů,
 2. členy KR jsou automaticky všichni předsedové OO územně spadající do příslušného kraje,
 3. je volena zpravidla na čtyři roky,
 4. schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání KR svolává její předseda,
 5. řídí činnost KO v období mezi jednotlivými konáními KK,
 6. navrhuje RR zřízení a rušení OO,
 7. zajišťuje realizaci plnění usnesení KK a usnesení vyšších orgánů,
 8. oznámí RR nejpozději 30 dnů před konáním CS nebo PK jména zvolených delegátů CS za KO a jména jejich náhradníků,
 9. při KR se ustavuje klub zastupitelů zvolených za ČSSD v daném krajském zastupitelstvu; předseda takového klubu se stává automaticky členem předsednictva KR,
 10. navrhuje kandidátní listinu pro volby do krajského zastupitelstva. Sestavení kandidátní listiny nesmí být v rozporu usneseními CS, nebo RR,
 11. předkládá KK zprávu o činnosti a hospodaření

Čl. 21 Předsednictvo krajské rady 

 • PKR
 1. tvoří předseda, místopředseda, tří místopředsedové a předseda klubu zastupitelů ČS v zastupitelstvu kraje,
 2. řídí činnost KO v období mezi jednotlivými zasedáními KR,
 3. zasedání PKR se účastní i předseda KKK s hlasem poradním.

Čl. 22 Republikové orgány 

Republikovými orgány ČSSD jsou:

 • Celostátní sjezd ČSSD
 • Programová konference ČSSD
 • Republiková rada ČSSD (RR)
 • Předsednictvo republikové rady ČSSD (PRR)
 • Republiková kontrolní komise ČSSD (RKK)
 • Smírčí kolegium

Čl. 23 Celostátní sjezd 

 • CS
  1. je nejvyšším orgánem strany,
  2. koná se nejméně jednou za čtyři roky nebo vždy po volbách do PS PČR,
  3. tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím, kterými jsou předseda, statutární místopředseda, místopředsedové, předsedové jednotlivých KO a předsedové poslaneckého a senátního klubu a zvolení delegáti KO, dále delegáti s hlasem poradním a hosté,
  4. klíč k určení počtu delegátů sjezdu stanoví RR na návrh předsedy strany,
  5. schvaluje zprávu o činnosti RR, zprávu o hospodaření strany a projednává zprávu RRK za období od konání minulého CS,
  6. stanovuje politický program, cíle a hlavní úkoly ČSSD pro období do konání příštího CS,
  7. volí a odvolává předsedu, statutárního místopředsedu a 4 místopředsedy,
  8. volí a odvolává předsedu a 4 členy Republikové kontrolní komise (dále jen RKK),
  9. může v mimořádných případech volbu místopředsedů republikových orgánů, předsedy a členů RKK delegovat na RR, která ji provede na svém prvém zasedání,
  10. schvaluje Stanovy ČSSD a jejich změny, a to třípětinovou většinou delegátů s hlasem rozhodujícím,
  11. usnáší se o zrušení ČSSD, sloučení s jinou politickou stranou a to hlasy dvou třetin všech delegátů s hlasem rozhodujícím; pokud zrušením ČSSD dojde k jejímu dobrovolnému rozpuštění, je povinen CS jmenovat likvidátora a rozhodnout o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. Pokud ke zrušení ČSSD dojde v důsledku sloučení s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení, přechází její veškerý majetek a závazky na právního nástupce,
  12. mimořádný CS musí být svolán, rozhodne-li o tom na návrh předsedy strany nadpoloviční většina RR, nebo musí být svolán na žádost nadpoloviční většiny KK. Pokud předseda strany CS nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti, svolá jej kterýkoli člen RR podle jednacího řádu,
  13. mimořádný CS musí být svolán nejpozději do 80 dnů po rozhodnutí

Čl. 24 Programová konference 

 • PK
  1. PK svolává RR k projednání aktuálních konkrétních a zásadních programových a politických otázek
  2. PK tvoří členové RR a zvolení delegáti KO s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté, jejichž skladbu a počet a termín konání konference stanoví na návrh předsedy strany RR nejpozději 60 dnů před konáním konference

Čl. 25 Republiková rada 

 • RR
 1. je nejvyšším orgánem ČSSD v období mezi konáním CS a řídí činnost ČSSD mezi CS
 2. zajišťuje realizaci plnění usnesení CS a programovou konferencí schváleného politického programu, jakož i CS schválených cílů a hlavních úkolů strany
 3. schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření za příslušný rok
 4. předkládá CS zprávu o činnosti a hospodaření strany
 5. je za svou činnost odpovědná CS
 6. je tvořena členy PRR, předsedy a prvními místopředsedy (koordinátory) všech KO
 7. projednává a rozhoduje o usneseních nižších organizačních složek
 8. stanoví na návrh předsedy strany termín, místo konání, návrh programu a klíč pro určení skladby delegátů CS, resp. programové konference a oznámí je všem KO a OO nejméně 80 dnů před konáním CS, resp. programové konference
 9. zřizuje a ruší KO a stanovuje jejich územní působnost
 10. sejde se na své ustavující schůzi nejpozději do 30 dnů po ukončení CS
 11. je svolávána předsedou příp. statutárním místopředsedou
 12. schází se nejméně 1 x za 2 měsíce
 13. v období mezi CS provádí výklad Stanov strany
 14. schvaluje na návrh předsedy kandidátní listiny pro volby do Parlamentu ČR
 • Zasedání RR se zúčastňuje s hlasem poradním předseda
 • Další účastníky zasedání RR s hlasem poradním stanoví RR svým usnesením.

Čl. 26 Předsednictvo republikové rady

 • PRR
  1. je operativním politickoorganizačním orgánem, který v období mezi zasedáními RR řídí činnost ČSSD,
  2. tvoří jej předseda, statutární místopředseda, místopředsedové a předsedové poslaneckého a senátního klubu,
  3. zajišťuje realizaci plnění usnesení RR a zpracovává podkladové materiály pro jednání RR,
  4. za svou činnost je odpovědno RR,
  5. rozhoduje o neodkladných záležitostech v souladu s usneseními CS a RR,
  6. svolává předseda nebo jím pověřený statutární místopředseda nejméně jedenkráte měsíčně,
 1. je odpovědné za hospodaření strany a řídí stranický aparát,
 2. členem PRR s hlasem poradním je vedoucí tiskového oddělení strany, předseda RKK a předseda odborných týmů strany

Čl. 27 Kontrolní orgány 

Kontrolní komise

Kontrolní systém má významné poslání pro zabezpečování řádného chodu ČSSD ve všech oblastech její činnosti, včetně účelného a hospodárného využívání finančních prostředků a majetku strany:

 • Kontrolní činnost se zaměřuje na:
  1. dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů strany,
  2. dodržování Stanov a vnitrostranických norem,
  3. plnění usnesení stranických orgánů,
  4. činnost a hospodaření stranických orgánů.
 • Kontrolními orgány jsou:
 • Republiková kontrolní komise (dále jen RKK),
 • Krajské kontrolní komise (dále jen KKK),
 • Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch orgánů, které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen kontrolní komise nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni.
 • Vrcholným kontrolním orgánem strany je RKK, které přísluší i metodické řízení KKK. RKK je složena z předsedy a čtyř členů RKK.
 • Zápisy ze zasedání kontrolních komisí a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními vyplývajícími z kontrolní činnosti jsou předávány příslušným výkonným orgánům (příslušným výkonným orgánem pro KKK je RK, pro RKK je RR), které jsou povinny se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komise do 60 dnů od předání.
 • Všichni členové jsou povinni s kontrolními komisemi úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolních komisí.

Čl. 28 Smírčí kolegium 

 • Spory vzniklé mezi členy nebo členem a orgánem strany, kterými by mohly být poškozeny zájmy strany nebo které by mohly znemožňovat spolupráci ostatních členů, se řeší na žádost člena strany nebo orgánu strany takového sporu ve smírčím kolegiu.
 • Spory uvedené v odstavci 1 řeší a rozhoduje kolegium tří rozhodců. Při výběru rozhodce by se mělo přihlížet zejména k předpokladům pro jeho nezávislé a nestranné rozhodování.
 • Člen smírčího kolegia nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni, ve které je spor veden.
 • Členy kolegia schvaluje na návrh předsedy strany
 • Rozhodčí řízení končí vydáním nálezu, proti nálezu se nelze odvolat. Nález musí být stranám sporu písemně doručen doporučeným dopisem nejdéle do jednoho měsíce od vydání nálezu.

Čl. 29 Společné zásady

Volba a odvolání funkcionáře  

 • Volby všech orgánů se provádí veřejným nebo tajným hlasováním, o způsobu voleb rozhodne příslušný orgán.
 • Výsledek volby je platný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina delegátů (členů) příslušného orgánu s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů (členů), pokud volební řád nestanoví jinak.
 • Kandidátní listiny jsou s konečnou platností schvalovány a podepisovány předsedou strany, nebo jím pověřeným funkcionářem strany.

Čl. 30 Usnesení orgánů 

 • Orgány ČSSD na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím.
 • Usnesení orgánů jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů) resp. třípětinová většina delegátů (čl. 24 písm. h).
 • Usnesení orgánů jsou závazná pro všechny jeho členy.
 • Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány; vyšší orgán má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami nebo programem strany.

Čl. 31 Právo účasti 

 • Předseda, statutární místopředseda, místopředsedové strany mají právo účastnit se všech stranických jednání MO, OO a KO s hlasem rozhodujícím, členové RKK a pověřený člen příslušného zřizovatele (RR, KR, OR) má právo účastnit se všech stranických jednáních v místně příslušných MO, OO a KO s hlasem poradním.
 • Právo účasti s hlasem poradním na řádné členské či výroční schůzi MO mají členové vyšších orgánů strany, členové místní samosprávy, členové orgánů kraje, členové Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, a to jak členové ČSSD, tak nestraníci zvolení na kandidátních listinách ČSSD.
 • Právo účasti s hlasem poradním na zasedání PMO, PKR a KR mají členové vyšších orgánů ČSSD a členové orgánů kraje a členové Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu, zvolení za ČSSD na území volebního obvodu, ve kterém daný orgán působí.

Čl. 32 Právní postavení 

 • ČSSD je právnickou
 • Statutárním orgánem ČSSD je Předsednictvo strany, jehož jménem jedná předseda strany a to tak, že vedle celého názvu strany otisku razítka uvede své plné jméno, funkci a podpis.
 • Právní úkony jménem ČSSD mohou činit i statutární místopředseda a místopředsedové strany a předsedové organizačních složek ČSSD avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto organizačních složek, a to pouze do výše těmto složkám schválených rozpočtů a v souladu s usneseními příslušných orgánů ČSSD.
 • Právní úkony jménem ČSSD mohou činit i její členové, zaměstnanci, případně další osoby, pokud byli statutárním orgánem ČSSD k němu písemně zmocněni.
 • Statutární orgán ČSSD a osoby uvedené v odst. 3 a 4 se za ČSSD podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ČSSD připojí název své funkce a svůj podpis.

Čl. 33 Řízení strany 

Předseda

Reprezentantem strany je její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jej plně zastupuje statutární místopředseda. Předseda strany jmenuje a odvolává krajské koordinátory. Další práva a povinnosti předsedy strany vyplývají z těchto stanov.

Čl. 34 Zaměstnanci 

Postavení, práva a odpovědnost, včetně stanovení vzájemných organizačních vazeb zaměstnanců strany, upravuje Organizační řád.

Čl. 35 Zásady hospodaření 

 • Hospodaření ČSSD se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 • Majetek ČSSD je ve vlastnictví ČSSD jako celku a jednotlivým orgánům strany je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je RR povinna učinit bez zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu ČSSD k užívání.
 • Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem ČSSD schvaluje
 • Všechny orgány ČSSD hospodaří podle schváleného rozpočtu. Roční rozpočet a jeho změny v průběhu roku schvaluje RR.
 • MO, OR, KR, RR a PRR jsou oprávněny pověřit svého člena odpovědností za specifický úsek své činnosti včetně činnosti hospodářské.

Čl. 36 Přechodná a závěrečná ustanovení 

Platnost a změny

 • Tyto Stanovy nabývají platnosti okamžikem jejich schválení Celostátním sjezdem ČSSD a účinnosti registrací na Ministerstvu vnitra ČR.
 • Změny stanov může provádět jen CS a to třípětinovou většinou zvolených delegátů CS. RR je v období mezi CS zmocněna provádět jen takové změny stanov, které si vynutí případná změna legislativy ČR.
 • Mezi sjezdy provádí výklad stanov
 • Všichni členové ČSSD a její jednotlivé organizační složky jsou povinny upravit svoje vnitřní poměry a uspořádání dle těchto stanov do šesti měsíců od jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.